Publications

- 2024 -

- Coherence-enhanced thermodynamic performance in a periodically driven inelastic heat engine
Jincheng Lu, Zi Wang, Jie Ren, Chen Wang, and Jian-Hua Jiang

Phys. Rev. B 109, 125407(2024). Web link


- Measuring entanglement entropy and its topological signature for phononic systems

Zhi-Kang Lin, Yao Zhou, Bin Jiang, Bing-Quan Wu, Li-Mei Chen, Xiao-Yu Liu, Li-Wei Wang, Peng Ye & Jian-Hua Jiang

Nat Commun 15, 1601 (2024). Web link


- 2023 -

- Emergent quantum probability from full quantum dynamics and the role of energy conservation

Chen Wang, Jincheng Lu and Jian-Hua Jiang

New J. Phys.  25 103049(2023).Web link


Non-Hermitian topological phases and skin effects in kagome lattices

Li-Wei Wang,  Zhi-Kang Lin and Jian-Hua Jiang

Phys. Rev. B 108, 195126 (2023). Web link


- Controlling mass and energy diffusion with metamaterials
F. Yang, Z. Zhang, L. Xu, Z. Liu, P. Jin, P. Zhuang, M. Lei, J. Liu, Jian-Hua Jiang, X. Ouyang, F. Marchesoni, and J. Huang
Rev. Mod. Phys. accepted. Web link


- Fractional Topological Numbers at Photonic Edges and Corners

Cheng-Peng Liang, Yang Liu, Fei-Fei Li, Shu-Wai Leung, Yin Poo, and Jian-Hua Jiang

Phys. Rev. Appl. 20, 034028 (2023) Web link


- Topological phononic metamaterials

Weiwei Zhu, Weiyin Deng, Yang Liu, Jiuyang Lu, Hai-Xiao Wang, Zhi-Kang Lin, Xueqin Huang, Jian-Hua Jiang, and Zhengyou Liu

Rep. Prog. Phys. 86, 106501 (2023). Web link


- Valley higher-order Weyl semimetals

Zhan Xiong, Zhi-Kang Lin, Hai-Xiao Wang, Shiyang Liu, Yixian Qian, and Jian-Hua Jiang

Phys. Rev. B 108, 085141 (2023). Web link


- Hybrid topological photonic crystals

Yanan Wang, Hai-Xiao Wang, Li Liang, Weiwei Zhu, Longzhen Fan, Zhi-Kang Lin, Feifei Li, Xiao Zhang, Pi-Gang Luan, Yin Poo, Jian-Hua Jiang, and Guang-Yu Guo

Nature Communications  14, 4457 (2023). Web link


- Topological phenomena at defects in acoustic, photonic and solid-state lattices

Zhi-Kang Lin, Qiang Wang, Yang Liu, Haoran Xue, Baile Zhang, Yidong Chong & Jian-Hua Jiang

Nature Reviews Physics  5, 483–495 (2023) Web link


- Near-Field Radiative Heat Transfer between Disordered Multilayer Systems

P. Tian, W. Ge, S. Li, L. Gao, Jianhua Jiang & Y. Xu

Chinese Physics Letters 40, 067802 (2023) Web link


- Optical parity-time induced perfect resonance transmission in zero index metamaterials 

C. Wang, Q. Zhou, Jian-Hua Jiang, L. Gao and Y. Xu

Optics Express 31, 18487-18496 (2023). Web link


- Controlling the light diffraction through a single subwavelength metallic slit via phase gradient

S. Li, Y. Fu, L. Gao, Jian-Hua Jiang, and Y. Xu

New Journal of Physics 25, 053004 (2023). Web link


- Topological Transitions Enhance the Performance of Twisted Thermophotovoltaic Systems
R. Wang, J. Lu, X. Wu, J. Peng, and Jian-Hua Jiang

Phys. Rev. Appl. 19, 044050 (2023). Web Link


- Diffusion Metamaterials
Z. Zhang, L. Xu, T. Qu, M. Lei, Zhi-Kang Lin, X. Ouyang, Jian-Hua Jiang, and Jiping Huang

Nature Review Physics 5, 218-235 (2023). Web Link


- Direct Measurement of Acoustic Spectral Density and Fractional Topological Charge
Hao Ge, Zi-Wei Long, Xiang-Yuan Xu, Jin-Guo Hua, Yang Liu, Bi-Ye Xie, Jian-Hua Jiang, Ming-Hui Lu, and Yan-Feng Chen

Phys. Rev. Appl. 19, 034073 (2023). Web Link


- Multitask quantum thermal machines and cooperative effects

Jincheng Lu, Zi Wang, Rongqian Wang, Jiebin Peng, Chen Wang, and Jian-Hua Jiang, 

Phys. Rev. B 107, 075428 (2023), Web link


- Square-Root Higher-Order Topology in Rectangular-Lattice Acoustic Metamaterials

Shi-Qiao Wu, Zhi-Kang Lin, Zhan Xiong, Bin Jiang, and Jian-Hua Jiang 

Phys. Rev. Applied 19, 024023 (2023) Web link


- Thermoelectric Rectification and Amplification in Interacting Quantum-Dot Circuit-Quantum-Electrodynamics Systems 

Jincheng Lu, Rongqian Wang, Chen Wang, and Jian-Hua Jiang

Entropy 25, 498 (2023). Web link


- Asymmetric acoustic metagrating enabled by parity-time symmetry

Jiaqi Quan, Lei Gao, Jian-Hua Jiang, and Yadong Xu

Journal of Applied Physics 133, 074504 (2023). Web link


- Tunable non-Hermitian skin effects in Su-Schrieffer-Heeger-like models

S.-Q. Wu, Yadong Xu, and Jian-Hua Jiang

Frontiers in Physics 11, 1123596 (2023). Web link


- Tunable liquid–solid hybrid thermal metamaterials with a topology transition

Peng Jin, Jinrong Liu, Liujun Xu, Jun Wang, Xiaoping Ouyang, Jian-Hua Jiang, and Jiping Huang

Proc. Natl. Acad. Sci. 120, e2217068120 (2023). Web Link                                                                               Before Joining University of Science and Technology of China


- 2022 -

- Topological Wannier cycles induced by sub-unit-cell artificial gauge flux in a sonic crystal
Zhi-Kang Lin, Ying Wu, Bin Jiang, Yang Liu, Shi-Qiao Wu, Feng Li, and Jian-Hua Jiang
Nature Materials 21, 430-437 (2022). Web Link

Nature Materials: News and Views "Topological Properties that can be heard". Web Link


- Observation of topological p-orbital disclination states in non-Euclidian acoustic metamaterials

Ying Chen, Yuhang Yin, Zhi-Kang Lin, Z. H. Zheng, Y. Liu, J. Li, Jian-Hua Jiang, and Huanyang Chen

Phys. Rev. Lett. 129, 154301 (2022) (Editor's suggestion) Web link


- Experimental realization of nonreciprocal adiabatic transfer of phonons in a dynamically modulated nanomechanical topological insulator

T. Tian, Y. Zhang, L. Zhang, L. Wu, S. Lin, J. Zhou, C. K. Duan, Jian-Hua Jiang, and Jiangfeng Du

Phys. Rev. Lett. 129, 215901 (2022). Web link


- Observation of fractal higher-order topological states in acoustic metamaterials

S. Zheng, X. Man, Z.-L. Kong, Zhi-Kang Lin, G. Duan, N. Chen, D. Yu, Jian-Hua Jiang and Baizhan Xia,

Science Bulletin 67, 2069-2075 (2022). Web link


- Higher-order topological phase in an acoustic fractal lattice

Junkai Li, Qingyang Mo, Jian-Hua Jiang and Zhaoju Yang

Science Bulletin 67, 2040-2044 (2022). Web link


- Inelastic thermoelectric transport and fluctuations in mesoscopic systems

Rongqian Wang, Chen Wang, Jincheng Lu, and Jian-Hua Jiang

Advances in Physics: X 7, 2082317 (2022). (Invited review) Web link


- Topological Wannier cycles for the bulk and edges 

Ze-Lin Kong, Zhi-Kang Lin, and Jian-Hua Jiang

Chin. Phys. Lett. 39, 084301 (2022). (Express letter) Web link


- Rainbow trapping based on higher-order topological corner modes

Li Liang, Xiaoxi Zhou, Jun-Hui Hu, Hai-Xiao Wang, Jian-Hua Jiang, and Bo Hou

Opt. Lett. 47, 1454-1457 (2022). Web link


- Dirac cones and higher-order topology in quasi-continuous media
Zhi-Kang Lin and Jian-Hua Jiang

Europhys. Lett. 137, 15001 (2022). (Invited perspective) Web Link


- Higher-Order Topological States in Acoustic Twisted Moire Superlattice
Shi-Qiao Wu, Zhi-Kang Lin, Bin Jiang, Xiaoxi Zhou, Bo Hou, and Jian-Hua Jiang

Phys. Rev. Appl. 17, 034061 (2022). Web Link


- Geometric thermodynamic uncertainty relation in a periodically driven thermoelectric heat engine
Jincheng Lu, Zi Wang, Jiebin Peng, Chen Wang, Jian-Hua Jiang, and Jie Ren

Phys. Rev. B 105, 115428 (2022). Web Link


- Observation of emergent Dirac physics at the surfaces of acoustic higher-order topological insulators

Fei Meng, Zhi-Kang Lin, Weibai Li, Peiguan Yan, Yun Zheng, Jian-Hua Jiang, Baohua Jia, and Xiaodong Huang, 

Advanced Science 9, 2201568 (2022), Web link


- Plasmonic bound states in the continuum in compact nanostructures

Q. Zhou, Y. Fu, J. Liu, H. Yan, H. Chen, L. Gao, Jian-Hua Jiang, and Yadong Xu, 

Advanced Optical Materials 10, 2201590 (2022), Web link


- Possible Realization of Optical Dirac Points in Woodpile Photonic Crystals

Hai-Xiao Wang, Yige Chen, Guan-Yu Guo, Hae-Young Kee, and Jian-Hua Jiang, 

Optics Express 30, 17204-17220 (2022) Web link


- A short review of all-dielectric topological photonic crystals

Hai-Xiao Wang, and Jian-Hua Jiang, 

Frontiers in Physics 10, 866552 (2022) Web link- 2021 -

- Bulk-disclination correspondence in topological crystalline insulators
Yang Liu, Shuwai Leung, Fei-Fei Li, Zhi-Kang Lin, Xuefeng Tao, Yin Poo, and Jian-Hua Jiang

Nature 589, 381-385 (2021). Web Link

Nature: News & Views "Electrons broken into pieces at crystal defects". Web Link


- Observation of a phononic higher-order Weyl semimetal
Li Luo, Hai-Xiao Wang, Zhi-Kang Lin, Bin Jiang, Ying Wu, Feng Li, and Jian-Hua Jiang
Nature Materials 20, 794-799 (2021). Web Link

Nature Materials: News & Views "The sound of Weyl hinges". Web Link


- Experimental observation of non-Abelian topological acoustic semimetals and their phase transitions
Bin Jiang, Adrien Bouhon, Zhi-Kang Lin, Xiaoxi Zhou, Bo Hou, Feng Li, Robert- Jan Slager, and Jian-Hua Jiang

Nature Physics 17, 1239-1246 (2021). Web Link


- Higher-order band topology
Biye Xie, Hai-Xiao Wang, Xiujuan Zhang, Peng Zhan, Jian-Hua Jiang, Minghui Lu, Yanfeng Chen

Nature Review Physics 3, 520–532 (2021) (invited review). Web Link


- Observation of acoustic skyrmions
Hao Ge, Xiang-Yuan Xu, Le Liu, Rui Xu, Si-Yuan Yu, Ming Bao, Jian-Hua Jiang, Ming-Hui Lu, and Yan-Feng Chen
Phys. Rev. Lett. 127, 144502 (2021) (Editor's suggestion). Web Link

Featured in APS Physics Synopsis: Skyrmions Made from Sound Waves. Web Link


- Observation of higher-order non-Hermitian skin effect
Xiujuan Zhang, Yuan Tian, Jian-Hua Jiang, Ming-Hui Lu, and Yan-Feng Chen

Nature Communications 12, 5377 (2021). Web Link


- Ideal type-II Weyl points in twisted one-dimensional dielectric photonic crystals
Ying Chen, Hai-xiao Wang, Qiaoliang Bao, Jian-Hua Jiang, and Huanyang Chen

Optics Express 24, 40606-40616 (2021). Web Link


- Higher-order topological phases in tunable C3-symmetric photonic crystals
Hai-Xiao Wang, Li Liang, Bin Jiang, Junhui Hu, Xiancong Lu, and Jian-Hua Jiang
Photonics Research 9, 1854-1864 (2021) Web Link. Editor's pick


- All-dielectric photonic crystal with unconventional higher-order topology
Shiqiao Wu, Bin Jiang, Yang Liu, and Jian-Hua Jiang
Photonics Research 9, 668-677 (2021) Web Link. Editor's pick


- Coulomb thermoelectric drag in four-terminal mesoscopic quantum transport
Mengmeng Xi, Rongqian Wang, Jincheng Lu, and Jian-Hua Jiang

Chin. Phys. Lett. 38, 088801 (2021). Web Link


- Unconventional four- terminal thermoelectric transport due to inelastic transport: Cooling by transverse heat current, transverse thermoelectric effect, and Maxwell demon
Jincheng Lu, Jian-Hua Jiang, and Yoseph Imry

Phys. Rev. B 103, 085429 (2021). Web Link


- Moderate-temperature near-field thermophotovoltaic systems with thin-film InSb cells
Rongqian Wang, Jincheng Lu, and Jian-Hua Jiang

Chin. Phys. Lett. 38, 024201 (2021). Web Link


- On-chip higher-order topological micromechanical metamaterials
Ying Wu, Mou Yan, Zhi-Kang Lin, Hai-Xiao Wang, Feng Li, and Jian-Hua Jiang

Science Bulletin 66, 1959-1966 (2021). Web Link


- Scattering of light with orbital angular momentum from a metallic meta-cylinder with engineered topological charge

Y. Cao, Y. Fu, Jian-Hua Jiang, L. Gao, and Y. Xu

ACS Photonics 8, 2027-2032 (2021). Web Link- 2020 -

- Higher-Order Weyl Semimetals
Hai-Xiao Wang, Zhi-Kang Lin, Bin Jiang, Guan-Yu Guo, and Jian-Hua Jiang

Phys. Rev. Lett. 125, 146401 (2020). Web link


- Symmetry-protected hierarchy of anomalous multipole topological band gaps in nonsymmorphic metacrystals
Xiujuan Zhang, Zhi-Kang Lin, Hai-Xiao Wang, Zhan Xiong, Yuan Tian, Ming- Hui Lu, Yan-Feng Chen, Jian-Hua Jiang

Nature Communications 11, 65 (2020). Web Link


- Brownian thermal transistors and refrigerators in mesoscopic systems
Jincheng Lu, Rongqian Wang, Chen Wang, and Jian-Hua Jiang

Phys. Rev. B 102, 125405 (2020). Web Link


- Twisted quadrupole topological photonic crystals
Xiaoxi Zhou, Zhi-Kang Lin, Weixin Lu, Yun Lai, Bo Hou, and Jian-Hua Jiang
Laser & Photonics Reviews 14, 2000010 (2020) Web Link. Selected as Back Cover.


- Higher-order topological spin Hall effect of sound
Zhi-Kang Lin, Shi-Qiao Wu, Hai-Xiao Wang, Jian-Hua Jiang

Chin. Phys. Lett. 37, 074302 (2020). Web Link


- Synthesizing the Quantum Spin Hall Phase for Ultracold Atoms in Bichromatic Chiral Optical Ladders
En Guo Guan, Gang Wang, Jian Hua Jiang, Jun Hu, Ray Kuang Lee

Optics Express 28, 21072 (2020). Web Link


- Anomalous quadrupole topological insulators in 2D nonsymmorphic sonic crystals
Zhi-Kang Lin, Hai-Xiao Wang, Ming-Hui Lu, and Jian-Hua Jiang

Phys. Rev. B 102, 035105 (2020). Web Link


- Corner states and topological transitions in two-dimensional higher-order topological sonic crystals with inversion symmetry
Zhan Xiong, Zhi-Kang Lin, Hai-Xiao Wang, Xiujuan Zhang, Ming-Hui Lu, Yan- Feng Chen, Jian-Hua Jiang

Phys. Rev. B 102, 125144 (2020). Web Link


- Energy cooperation in quantum thermoelectric systems with multiple electric currents
Yefeng Liu, Jincheng Lu, Rongqian Wang, Chen Wang, and Jian-Hua Jiang

Chin. Phys. B 29, 040504 (2020). Web Link


- Fragile topologically protected perfect re- flection for acoustic waves
Chang-Yin Ji, Yongyou Zhang, Yunhong Liao, Xiaoming Zhou, Jian-Hua Jiang, Bingsuo Zou, and Yugui Yao

Phys. Rev. Research 2, 013131 (2020). Web Link


- Plasmon-polaritonic quadrupole topological insulators
Ying Chen, Zhi-Kang Lin, Huanyang Chen, Jian-Hua Jiang

Phys. Rev. B 101, 041109 (2020) (Rapid Communications). Web Link


- Higher-order photonic topological states in surface-wave photonic crystals
Li Zhang, Yihao Yang, Pengfei Qin, Qiaolu Chen, Fei Gao, Erping Li, Jian-Hua Jiang, Baile Zhang, Hongsheng Chen

Advanced Science 7, 1902724 (2020). Web Link- 2019 -

- Second-order topology and multi-dimensional topological transitions in sonic crystals
Xiujuan Zhang, Hai-Xiao Wang, Zhi-Kang Lin, Yuan Tian, Biye Xie, Ming-Hui Lu, Yan-Feng Chen, Jian-Hua Jiang

Nature Physics 15, 582 (2019). Web Link


- Dimensional hierarchy of higher-order topology in three-dimensional sonic crystals
Xiujuan Zhang, Bi-Ye Xie, Hong-Fei Wang, Xiangyuan Xu, Yuan Tian, Jian-Hua Jiang, Ming-Hui Lu, and Yan-Feng Chen

Nature Communications 10, 5331 (2019). Web Link


- Valley Kink States and Topological Channel Intersections in Substrate-Integrated Photonic Circuitry
Li Zhang, Yihao Yang, Mengjia He, Hai-Xiao Wang, Zhaoju Yang, Erping Li, Fei Gao, Baile Zhang, Ranjan Singh, Jian-Hua Jiang, Hongsheng Chen
Laser & Photonics Reviews 13, 1900159 (2019) Web Link. Selected as Back Cover


- Cooperative Spin Caloritronic Devices
Jincheng Lu, F. Zhuo, Z. Z. Sun, and Jian-Hua Jiang

ES Energy Environment 7, 17-28 (2019). Web Link


- Enhancing thermophotovoltaic performance using graphene-BN-InSb near-field heterostructures
Rongqian Wang, Jincheng Lu, and Jian-Hua Jiang

Phys. Rev. Applied 12, 044038 (2019). Web Link


- Band topology in classical waves: Wilson-loop approach to topological numbers and fragile topology
Hai-Xiao Wang, Guang-Yu Guo, and Jian-Hua Jiang
New J. Phys. 21, 093029 (2019) Web Link. IOP Publishing Top Cited Paper Awardwinning paper


- Tunable edge states in reconfigurable photonic crystals
Hai-Xiao Wang, Huanyang Chen, Jian-Hua Jiang, Guang-Yu Guo

Journal of Applied Physics 126, 193105 (2019). Web Link


- Optimal efficiency and power and their trade-off in three-terminal quantum thermoelectric engines with two output electric currents
Jincheng Lu, Yefeng Liu, Rongqian Wang, Chen Wang, and Jian-Hua Jiang

Phys. Rev. B 100, 115438 (2019). Web Link


- Quantum-dot circuit-QED thermoelectric diodes and transistors
Jincheng Lu, Rongqian Wang, Jie Ren, Manas Kulkarni, Jian-Hua Jiang

Phys. Rev. B 99, 035129 (2019). Web Link- 2018 -

- Topological light-trapping on a dislocation
Fei-Fei Li, Hai-Xiao Wang, Zhan Xiong, Qun Lou, Ping Chen, Rui-Xin Wu, Yin Poo, Jian-Hua Jiang, and Sajeev John

Nature Communications 9, 2462 (2018). Web Link


- Second-order photonic topological insulator with corner states
Bi Ye Xie, Hong Fei Wang, Hai-Xiao Wang, Xue Yi Zhu, Jian-Hua Jiang, Ming Hui Lu, and Yan Feng Chen

Phys. Rev. B 98, 205147 (2018). Web Link


- Nonlinear effects for three-terminal heat engine and refrigerator
Rongqian Wang, Jincheng Lu, Chen Wang, and Jian-Hua Jiang

Scientific Reports 8, 2607 (2018). Web Link


- Visualization of unidirectional optical waveguide using topological photonic crystals made of dielectric material
Yuting Yang, Yun Fei Xu, Tao Xu, Hai-Xiao Wang, Jian-Hua Jiang, Xiao Hu, and Zhi Hong Hang

Phys. Rev. Lett. 120, 217401 (2018). Web Link


- Near-field inelastic three-terminal quantum-dot heat engine
Jian-Hua Jiang and Yoseph Imry

Phys. Rev. B 97, 125422 (2018). Web Link


- Z2 topological edge state in honeycomb lattice of coupled resonant optical waveguides with a flat band
Xue-Yi Zhu, Samit Kumar Gupta, Xiao-Chen Sun, Cheng He, Gui-Xin Li, Jian- Hua Jiang, Xiao-Ping Liu, Ming-Hui Lu, and Yan-Feng Chen

Optics Express 26, 24307-24317 (2018). Web Link


- Chiral p-wave pairing of ultracold fermionic atoms due to a quadratic band touching
Hai-Xiao Wang, Zi-Heng Liu, and Jian-Hua Jiang

Chin. Phys. B 27, 027402 (2018). Web Link


- Topological node-lines in mechanical metacrystals
Zhan Xiong, Hai-Xiao Wang, Jinjie Shi, Yun Lai, Ming-Hui Lu, and Jian-Hua Jiang

Phys. Rev. B (Rapid Commun.) 97, 180101 (2018). Web Link


- Topological transitions in continuously-deformed photonic crystals
Xuan Zhu, Hai-Xiao Wang, Changqing Xu, Yun Lai, Jian-Hua Jiang, and Sajeev John

Phys. Rev. B 97, 085148 (2018). Web Link- 2017 -

- Type-II Dirac photons
Hai-Xiao Wang, Yige Chen, Zhi Hong Hang, Hae-Young Kee, Jian-Hua Jiang

npj Quantum Materials 2, 54 (2017). Web Link


- Quantum many-body simulation using cavity coupled monolayer excitons
Hai-Xiao Wang, Alan Zhan, Ya-Dong Xu, HuanYang Chen, W. L. You, Arka Majumdar, and Jian-Hua Jiang

Journal of Physics: Condensed Matter 29, 445703 (2017). Web Link


- Stable lossless polaritons on non-Hermitian optical interfaces
Yadong Xu, Jian-Hua Jiang, and Huanyang Chen

Phys. Rev. B (Rapid Commun.) 95, 041409 (2017). Web Link


- Quantum efficiency bound for continuous heat engines coupled to noncanonical reservoirs
Bijay Kumar Agarwalla, Jian-Hua Jiang, and Dviral Segal

Phys. Rev. B 96, 104304 (2017). Web Link


- Effectively infinite optical path-length created using a simple cubic photonic crystal for extreme light trapping
Brian J. Frey, Ping Kuang, M.-L. Hsieh, Shawn-Yu Lin, Jian-Hua Jiang, and Sajeev John

Scientific Reports 7, 4171 (2017). Web Link


- Optical hot- spots in boron-nitride nanotubes at mid infrared frequencies: one-dimensional localization due to random-scattering
Jian-Hua Jiang, Xiaoji G. Xu, L. Gilburd, and G. C. Walker

Optics Express 25, 25059 (2017). Web Link


- Photonic-band-gap architectures for long-lifetime room-temperature polariton condensation in GaAs quantum wells
Jian-Hua Jiang, Pranai Vasudev, and Sajeev John

Phys. Rev. A 96, 043827 (2017). Web Link


- Enhancing thermoelectric performance by nonlinear effects
Jian-Hua Jiang and Yoseph Imry

Physical Review Applied 7, 064001 (2017). Web Link


- Thermoelectric cooperative effect in three-terminal elastic transport through a quantum dot
J. Lu, R. Wang, Y. Liu, and Jian-Hua Jiang

J. Appl. Phys. 122, 044301 (2017). Web Link- 2016 -

- Accidental degeneracy and topological phase transitions in two-dimensional core-shell dielectric photonic crystals
Lin Xu, Hai-Xiao Wang, Ya-Dong Xu, Huan-Yang Chen, and Jian-Hua Jiang

Optics Express 24, 18059 (2016). Web Link


- Three-dimensional photonic Dirac points stabilized by point group symmetry
Hai-Xiao Wang, Lin Xu, Huan-Yang Chen, and Jian-Hua Jiang

Phys. Rev. B 93, 235155 (2016). Web Link


- Linear and nonlinear mesoscopic thermoelectric transport with coupling to heat baths
Jian-Hua Jiang and Yoseph Imry

Comptes Rendus Physique 17, 1047-1059 (2016) (invited review) Web Link


- Staircase quantum dots configuration in nanowires for optimized thermoelectric power
Lijie Li and Jian-Hua Jiang

Scientific Reports 6, 31974 (2016). Web Link


- Broadband mode conversion via gradient index metamaterials
Hai-Xiao Wang, Ya-Dong Xu, Patrice Genevet, Jian-Hua Jiang, and HuanYang Chen

Scientific Reports 6, 24529 (2016). Web Link


- Biosensor architecture for enhanced multiplexing of disease-markers: Lab-in-a-photonic-crystal
Shuai Feng, Jian-Hua Jiang, Abdullah Al Rashid, and Sajeev John

Optics Express 24, 12166 (2016). Web Link


- Light-trapping for room temperature Bose-Einstein condensation in InGaAs quantum wells
Pranai Vasudev, Jian-Hua Jiang, and Sajeev John

Optics Express 24, 14010 (2016). Web Link- 2015 -

- Full counting statistics of vibrationally-assisted electronic conduction: transport and fluctuations of the thermoelectric efficiency
Bijay Kumar Agarwalla, Jian-Hua Jiang, and Dvira Segal

Phys. Rev. B 92, 245418 (2015). Web Link


- Thermoelectricity in molecular junctions with harmonic and anharmonic modes
Bijay Kumar Agarwalla, Jian-Hua Jiang, and Dvira Segal

Beilstein J. Nanotechnol. 6, 2129 (2015). Web Link


- Phonon-thermoelectric transistors and rectifiers
Jian-Hua Jiang, Manas Kulkarni, Dvira Segal, and Yoseph Imry

Phys. Rev. B 92, 045309 (2015). Web Link


- Efficiency Statistics and Bounds for Systems with Broken Time-Reversal Symmetry
Jian-Hua Jiang, Bijay Kumar Agarwalla, and Dvira Segal

Phys. Rev. Lett. 115, 040601 (2015). Web Link


Before Joining Soochow University


- Large-scale fabrication of a simple cubic metal oxide photonic crystal for light trapping applications
Brian J. Frey, Ping Kuang, Shawn Yu Lin, Jian-Hua Jiang and Sajeev John

J. Vac. Sci. Technol. B 33, 021804 (2015). Web Link


- Photonic crystal architecture for room temperature equilibrium Bose-Einstein condensation of exciton polaritons
Jian-Hua Jiang and Sajeev John

Phys. Rev. X 4, 031025 (2014). Web Link


- Mid-infrared polaritonic coupling between boron nitride nanotubes and graphene
Xiaoji G. Xu†, Jian-Hua Jiang† (†: equal contributions), L. Gilburd, R. G. Rensing, K. S. Burch, C. Zhi, Y. Bando, D. Golberg, and Gilbert C. Walker

ACS nano 8, 11305 (2014). Web Link


- One-dimensional surface phonon polaritons in boron nitride nanotubes
Xiaoji G. Xu, B. G. Ghamsari, Jian-Hua Jiang, L. Gilburd, G. O. Andreev, C. Zhi, Y. Bando, D. Golberg, Pierre Berini, and Gilbert C. Walker

Nature Communications 5, 4782 (2014). Web Link


- Photonic architectures for equilibrium high-temperature Bose-Einstein condensation in dichalcogenide monolayers
Jian-Hua Jiang and Sajeev John

Scientific Reports 4, 7432 (2014). Web Link


- Enhancing efficiency and power of nanostructured thermoelectrics in three-terminal geometry by cooperative effects
Jian-Hua Jiang

J. Appl. Phys. 116, 194303 (2014). Web Link


- Thermodynamic bounds and general properties of optimal efficiency and power
Jian-Hua Jiang

Phys. Rev. E 90, 042126 (2014). Web Link


- Efficiency and dissipation in a two-terminal thermoelectric junction, emphasizing small dissipation
Ora Entin-Wohlman, Jian-Hua Jiang, and Yoseph Imry

Phys. Rev. E 89, 012123 (2014). Web Link


- Hopping thermoelectric transport in finite systems: boundary effects
Jian-Hua Jiang, Ora Entin-Wohlman, and Yoseph Imry

Phys. Rev. B 87, 205420 (2013). Web Link


- Three-terminal semiconductor junction thermoelectric devices: improving performance
Jian-Hua Jiang, Ora Entin-Wohlman, and Yoseph Imry

New Journal of Physics 15, 075021 (2013). Web Link


- Non-Abelian topological superconductors from topological semimetals and related systems under superconducting proximity effect
Jian-Hua Jiang and Si Wu

J. Phys.: Condens. Matter 25, 055701 (2013). Web Link


- Thermoelectric three-terminal hopping transport through one-dimensional nanosystems
Jian-Hua Jiang, Ora Entin-Wohlman, and Yoseph Imry

Phys. Rev. B 85, 075412 (2012). Web Link


- Tunable topological Weyl semimetal from simple cubic lattices with staggered fluxes
Jian-Hua Jiang

Phys. Rev. A 85, 033640 (2012). Web Link


- Spin susceptibility and helical magnetic order at the edges/surfaces of topological insulators due to Fermi surface nesting
Jian-Hua Jiang and Si Wu

Phys. Rev. B 83, 205124 (2011). Web Link


- Spin dynamics in semiconductors
M. W. Wu, J. H. Jiang, and M. Q. Weng

Physics Reports 493, 61-236 (2010). Web Link


- Electron spin relaxation in p-type GaAs quantum wells
Y. Zhou, J. H. Jiang, and M. W. Wu

New Journal of Physics 11, 113039 (2009). Web Link


- Electron spin relaxation in paramagnetic Ga(Mn)As quantum wells
J. H. Jiang, Y. Zhou, T. Korn, C. Schüller, and M. W. Wu

Phys. Rev. B 79, 155201 (2009). Web Link


- Electron-spin relaxation in bulk III-V semiconductors from a fully microscopic kinetic spin Bloch equation approach
J. H. Jiang and M. W. Wu

Phys. Rev. B 79, 125206 (2009). Web Link


- Comment on ‘Density dependence of electron- spin polarization and relaxation in intrinsic GaAs at room temperature'
J. H. Jiang and M. W. Wu

J. Phys. D 42, 238001 (2009). Web Link


- Comment on ‘Photon energy and carrier density dependence of spin dynamics in bulk CdTe crystal at room temperature'
J. H. Jiang and M. W. Wu

Appl. Phys. Lett. 94, 241112 (2009). Web Link


- Kinetics of spin coherence of electrons in n-type InAs quantum wells under intense terahertz laser fields
J. H. Jiang, M. W. Wu, and Y. Zhou

Phys. Rev. B 78, 125309 (2008). Web Link


- Reexamination of spin decoherence in semiconductor quantum dots from the equation-of-motion approach
J. H. Jiang, Y. Y. Wang, and M. W. Wu

Phys. Rev. B 77, 035323 (2008). Web Link


- Detection of large magnetoanisotropy of electron spin dephasing in a high-mobility two-dimensional electron system in a [001] GaAs/AlxGa1−xAs quantum well
D. Stich, J. H. Jiang, T. Korn, R. Schulz, D. Schuh, W. Wegscheider, M. W. Wu, and C. Schüller

Phys. Rev. B 76, 073309 (2007). Web Link


- Remote-control spin filtering through a T-type structure
X. Y. Feng, J. H. Jiang, and M. Q. Weng

Appl. Phys. Lett. 90, 142503 (2007). Web Link


- Spin relaxation in an InAs quantum dot in the presence of terahertz driving fields
J. H. Jiang and M. W. Wu

Phys. Rev. B 75, 035307 (2007). Web Link


- Intense terahertz laser fields on a quantum dot with Rashba spin-orbit coupling
J. H. Jiang, M. Q. Weng, and M. W. Wu

J. Appl. Phys. 100, 063709 (2006). Web Link


- Formation and decay of electron-hole droplets in diamond
J. H. Jiang, M. W. Wu, M. Nagai, and M. Kuwata-Gonokami

Phys. Rev. B 71, 035215 (2005). Web LinkPatents

1. Efficiency-enhanced thermoelectric devices
Yoseph Imry, Ora Entin-Wohlman, Jian-Hua Jiang
US10777727B2 (PCT patent).


2. Staircase quantum dots configuration in nanowires for optimized thermoelectric power
Lijie Li and Jian-Hua Jiang
Patent submitted


3. Simple cubic photonic crystal design for achieving effectively infinite optical path-length through extreme light bending
Brian J. Frey, Ping Kuang, M. L. Hsieh, Jian-Hua Jiang, Sajeev John, and Shawn-Yu Lin
Patent submitted.

SU-ICP-2022010391-1Copyright © Jian-Hua Jiang's group. All Rights Reserved.