Our paper, "Topological phononic metamaterials", published on Rep. Prog. Phys.

This is the most comprehensive and up-to-date review on topological phononic metamaterials.

Cheers!


- Topological phononic metamaterials

Weiwei Zhu, Weiyin Deng, Yang Liu, Jiuyang Lu, Hai-Xiao Wang, Zhi-Kang Lin, Xueqin Huang, Jian-Hua Jiang, and Zhengyou Liu

Rep. Prog. Phys. 86, 106501 (2023). Web link