Bulk-disclination correspondence in topological crystalline insulators, Yang Liu, Shuwai Leung, Fei-Fei Li, Zhi-Kang Lin, Xiufeng Tao, Yin Poo and Jian-Hua Jiang, Nature 589, 381-385 (2021)

Bulk–disclination correspondence in topological crystalline insulators | Nature


Congratulations to Yang, Shuwai, Fei-Fei, and every one!