Jincheng and Rongqian got married! Congratulations to them!